›› Анкета

Кой трябва да бъде старши треньор на ЦСКА-София?

›› Булевард

Появи се пародийно клипче за Ел Класико (видео)

Популярният канал в YouTube - 442oons, по традиция направи клипче след дуела между Реал Мадрид и Барселона. Под звуците на хита на Ed Sheeran "Shape Of You" Луис Суарес възпява футболните подвизи на Лионел Меси. ...

Виж още

БГ Футбол

ЦСКА с важно съобщение за хората, които искат да си купят акции

11 март 2014 | 11:52
ЦСКА с важно съобщение за хората, които искат да си купят акции
Официалният сайт на ЦСКА публикува съобщение, целта на което е да уведоми инвеститорите относно началото, реда и условията на публично предлагане на 3 000 000 /три милиона/ броя акции.

"ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА" АД е ЕИК 130212106, със седалище и адрес на управление: Република България, град София, район Средец, ул. Драган Цанков № 3, на основание чл.92а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията на публично предлагане на 3 000 000 /три милиона/ броя акции съгласно решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., решение на Управителния съвет от 04.02.2014г. и съгласноПроспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 243 от 28.02.2014г.

1. Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Настоящата емисия се издава и предлага публично за записване, въз основа на решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., на основание чл. 13, ал. 1, б.”а” от Устава на Дружеството и чл. 194, ал.4 от Търговския закон. На свое заседание на посочената дата, Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД е взело решение за намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 лева до размера на внесения капитал от 5 090 790 лева и последващо увеличение на капитала на дружеството с 3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да достигне общ размер от 8 090 790 лева лева, чрез издаване на нови 3 000 000 (три милиона) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3 лева за една акция, определена с решение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой лица при условията на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел „ПФК ЦСКА” АД да придобие статут на публично дружество. С цитираното решение ОСА, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ е изключило правото на акционерите да придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала преди увеличението.

Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 1 409 210 броя нови акции. В този случай,  капиталът на „ПФК ЦСКА” АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции. Всички издадени от „ПФК ЦСКА“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

2. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани.Всяко лице може да запише най-малко 10 (десет) броя нови акции и най-много 3 000 000 броя нови акции.

3. Начален и краен срок, условия и ред за записване и заплащане на акции

Началният срок за закупуване и заплащане на акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от датата на обявяване на съобщението за публичното предлагане по чл.92а ЗППЦК и публикацията му в два централни ежедневника - вестник „Труд” и вестник „Преса”. Съобщението за публичното предлагане се публикува и на интернет-страниците на „ПФК ЦСКА” АД и на Инвестиционен посредник „Авал Ин” АД. Ако обявяването и публикацията на съобщението са на различни дати, продажбата на акциите започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата, независимо дали това е датата на обявяването или датата на публикация на съобщението.

Крайният срок на предлагането (закупуването) на акциите от временната емисия от увеличението на капитала е 15 (петнадесет) дни, считано от деня, представляващ началния срок за закупуване на акции. В случай, че крайният срок е неработен ден, то за крайна дата за закупуване се счита първият следващ работен ден.

Конкретните дати на начало и край на предлагането ще бъдат оповестени на интернет-страниците на ПФК ЦСКА АД, ИП Авал Ин АД и БФБ. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за закупуване на акции.

Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез регистрация на временна емисия по реда на чл.57 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД. Всеки желаещ да закупи акции на „ПФК ЦСКА” АД подава нареждане за покупка в офиса на „Авал Ин" АД, гр. София, бул. „Тодор Александров" № 73, ет.1. или в офиса на всеки друг инвестиционен посредник - член на „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД, като едновременно с това заплаща и съответните суми. Списък с инвестиционите посредници може да се намери на интернет страницата на „БФБ- София” АД - http://www.bse-sofia.bg/ и Централен депозитар АД - http://csd-bg.bg/.

В първият ден на търговия с временната емисия акции на пода на БФБ, Първичен пазар, „ПФК ЦСКА” АД подава поръчка „продава” чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД за цялото количество акции от временната емисия по лимитирана цена, равна на емисионната стойност и с валидност „до отмяна”. Всички подадени поръчки за покупки на акции ще се удовлетворяват до размера на поръчката за продажба. В случай, че броят на акциите по подадените поръчки за покупка превишават количеството на предлаганите акции, то удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по приоритета „време на въвеждане”. След сключването на сделка за покупка на акции от временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД и заплащането им чрез системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар АД, акциите остават блокирани по подсметка при инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за търговия на регулиран пазар. Сумите от заплащането на акциите ще постъпват по специалната набирателна сметка на „ПФК ЦСКА” АД и не могат да се използват преди вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър.

Подаването на нареждане за покупка на акции от временната емисия става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, а именно:

Юридическите лица подават нареждане за покупка чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице в съответствие със законовите изисквания и вътрешните процедури на съответния инвестиционен посредник. Към нареждането юридическите лица прилагат: - актуално състояние разпечатано от Търговския регистър към Агенция по вписванията към датата на подаване на заявката, заверено от представляващия юридическото лице с гриф „вярно с оригинала“, подпис и печат.

Чуждестранни юридически лица представят копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български език и апостил (легализация); - декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП; - документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност; - копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/ респ. пълномощника на юридическото лице, в случай, че дружеството не е пререгистрирано в Агенция по вписванията;- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на нареждане чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Физическите лица подават нареждането лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към нареждането или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника, заверени с гриф „Вярно с оригинала”, изписани собственоръчно и подписано от пълномощника. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представените документи за самоличност. Чуждестранните физически лица представят копие от страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български език.

Проспектът за публично предлагане на акции на "ПФК ЦСКА" АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да се запознаят с него, както и да получат безплатно копие на хартиен носител, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Емитента „ПФК ЦСКА" АД – гр. София, бул. Драган Цанков” № 3; тел.: (+359) 2 963 42 79; факс: (+359) 2 963 39 02, електронен адрес: www.cska.bg ; електронна поща (e-mail): info@cska.bg; лице за контакт: Владимир Рупов или на адреса на инвестиционния посредник „АВАЛ ИН” АД: гр. София, бул. „Тодор Александров" № 73, ет.1; тел.: (+359) 2 987 33 60, (+359) 2 980 48 25; факс: (+359) 2 986 09 11, електронен адрес: www.aval-in.com ; електронна поща (e-mail): aval.in@ibn.bg;   лице за контакт: Румен Панайотов.

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини
Прочетена 15430

Добави коментар ›› Коментари (8)

не не и не
(Гост)
8
отговор
12 март 2014 | 08:38

нямам вяра този Рейтинг: 0 0

КОЛЬО - new
(Гост)
7
отговор
12 март 2014 | 01:24

ТЪПИ КУХОРОГИ, ЯВНО НЕ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ, ЗАЩОТО АКО БЯХТЕ ПРОЧЕЛИ СТАТИЯТА, ЩЯХТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ СЛЕД КАТО СИ КУПИТЕ АКЦИИ И ОМРАЗНИЯТ ВИ ОТБОР ФАЛИРА, ЩЕ СТЕ ПЪРВИ ДА ГО РАЗГРАБВАТЕ, НО СЪЩО ТАКА ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ НЯКОЙ ЛЕВ ВСЕКИ ПЪТ КАТО ВИ БИЕМ !!! ТАКА, ЧЕ ПУСНЕТЕ СИ ЗАЯВЛЕНИЕ И СИ КУПЕТЕ АКЦИИ (НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СПОМЕНАВАТЕ, ЧЕ СТЕ говеда.) И В ДВАТА СЛУЧАЯ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ. А ДОКАТО ЧАКАТЕ шматков ДА ПУСНЕ АКЦИИ НА Фе Ка ЕВРОИДИОТ, ЩЕ ВИ ОКАПЯТ РОГЦАТА. АЙДЕ СЪС ЗДРАВЕ !!! Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

армеец
(Гост)
6
отговор
12 март 2014 | 01:25

За бога братя купувайте! На онези от крайния квартал да им се разкаже играта. Рейтинг: 1 1

пирамида
(Гост)
5
отговор
12 март 2014 | 01:25

чудя се,колко трябва да си прос,че да си купиш акции от Томов??? Рейтинг: 0 1

Армеец
(Гост)
4
отговор
11 март 2014 | 13:34

Нямам му доверие на Сашо апашо.Лупи вълка къдено мине след него и трева не никне така че ...... Рейтинг: 0 0


(Гост)
3
отговор
12 март 2014 | 01:25

Лупи ще събере некой лев от тия на херойн и после бегом марш, хахахаха, само така.СЕКТОР Г НА ИГЛА НА ИГЛА Рейтинг: 0 2


(Гост)
2
отговор
11 март 2014 | 13:18

Рейтинг: 0 0

wc akciq
(Гост)
1
отговор
11 март 2014 | 13:32

I guza da si izburshem ne stavat !!! Рейтинг: 0 1

›› новини

›› новини

Дяков: Мисля, че ще спечелим Купата
28 април 2017 | 09:24
Стамен Белчев гори при провал в дербито с Левски
28 април 2017 | 07:10
Вижте новите екипи на Ливърпул (снимки)
Майлс Гарет избран под №1 в драфта на НФЛ
28 април 2017 | 06:57
Де Роси поднови тренировки и се очаква да играе в дербито
28 април 2017 | 06:33
Манчестър Юнайтед ще гледа Белоти срещу Сампдория
28 април 2017 | 05:53
Интер пуска Брозович на пазара
28 април 2017 | 05:14
Дин укроти Селби в началото на трилъра в "Крусибъл"
Арсенал и Валенсия оглеждат Карлос Бака
28 април 2017 | 04:37
ФИФА глоби Албания заради изцепки на феновете
28 април 2017 | 02:32

›› Булевард

Показаха част от документ, който уличавал Кристиано в изнасилването
27 април 2017
От германското списание Der Spiegel застават зад информацията си, че през 2010 г. Кристиано Роналдо е платил на жена, ...
Ина Ананиева мина под венчило 25 април 2017 | 22:59
Съпругата на Шумахер загуби дело срещу списание 26 април 2017 | 09:46
Nike с голям жест към Тоти (снимки) 27 април 2017 | 13:24

›› Волейбол

Звездният Нефтохимик отнесе Добруджа за Купата (видео)
27 април 2017
Звездният волейболен отбор на Нефтохимик 2010 (Бургас) записа втора разгромна победа на финалите на турнира за Купата ...
Монтана изхвърли Пирин от Купата и е на полуфинал срещу Нефтохимик (видео) 27 април 2017 | 21:33
Трета шампионска титла за Марица (видео + галерия) 27 април 2017 | 18:12
България завърши с разгром от Русия на Евро 2017 27 април 2017 | 18:41

›› Баскетбол

Рилски се измъкна от Балкан след продължение
27 април 2017
Отборът на Рилски спортист (Самоков) започна участието с в плейофите на Националната Баскетболна Лига с победа, след ...
Хасково изравни финалната серия при жените 27 април 2017 | 20:40
Шампионите стартираха ударно плейофите 27 април 2017 | 19:31
Берое не повтори стара грешка 27 април 2017 | 20:38
							
						

›› Live Scores

Всички мачове

ЦСКА фалира, не е умрял 26 април 2017
Бързам да направя едно много важно уточнение и забележка към хората, които твърдят, че ЦСКА е умрял. ЦСКА фалира, не е умрял, този велик клуб може да живее вечно. Заради стотиците хиляди фенове в цялата страна, огромния ...
Костърна: Форматът на Първа лига е странен и ... 24 април 2017
Кристиан Костърна пристигна в Благоевград през миналия юли и за кратко време успя да се наложи в титулярния състав на Пирин. През есента започна като ляв бек, но бързо беше върнат отдясно и дори беше преквалифициран в ...

Левски | Литекс | "А" Група | "Б" Групи | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Класиране

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
ЕВРО2016 | Мобилни телефони | Бизнес новини | Лайфстайл | Woman.bg | Men Only | Новини | Shopping.bg Мобилен Портал