22:30
 
 
 
 
 
 
Manta
? ?
Orense
КР
 
 
 
 
 
 
Santa Rita
1 1
Orense
22:30
 
 
 
 
 
 
Manta
? ?
Orense