›› Анкета

Кой трябва да бъде старши треньор на ЦСКА-София?

›› Булевард

Капитанът на Челси полива победа с българско вино

Капитанът на Челси Гари Кейхил поля победата с 3:1 над Суонзи с българско вино. След успеха на "сините" от Лондон на "Стамфорд Бридж" сънародникът ни Кирил Евтимов се видя с Кейхил, на когото връчи бутилка "Бургозоне", ...

Виж още

БГ Футбол

ЦСКА с важно съобщение за хората, които искат да си купят акции

11 март 2014 | 11:52
ЦСКА с важно съобщение за хората, които искат да си купят акции
Официалният сайт на ЦСКА публикува съобщение, целта на което е да уведоми инвеститорите относно началото, реда и условията на публично предлагане на 3 000 000 /три милиона/ броя акции.

"ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА" АД е ЕИК 130212106, със седалище и адрес на управление: Република България, град София, район Средец, ул. Драган Цанков № 3, на основание чл.92а, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията на публично предлагане на 3 000 000 /три милиона/ броя акции съгласно решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., решение на Управителния съвет от 04.02.2014г. и съгласноПроспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 243 от 28.02.2014г.

1. Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях.

Настоящата емисия се издава и предлага публично за записване, въз основа на решение на Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД от 02.11.2013 г., на основание чл. 13, ал. 1, б.”а” от Устава на Дружеството и чл. 194, ал.4 от Търговския закон. На свое заседание на посочената дата, Общото събрание на „ПФК ЦСКА” АД е взело решение за намаляване на вписания размер на капитала от 6 500 000 лева до размера на внесения капитал от 5 090 790 лева и последващо увеличение на капитала на дружеството с 3 000 000 (три милиона) лева, в резултат на което същият да достигне общ размер от 8 090 790 лева лева, чрез издаване на нови 3 000 000 (три милиона) броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3 лева за една акция, определена с решение на Управителния съвет, одобрено от Надзорния съвет, чрез първично публично предлагане на акции до неограничен брой лица при условията на чл.110, ал.1, т.1 от ЗППЦК с цел „ПФК ЦСКА” АД да придобие статут на публично дружество. С цитираното решение ОСА, на основание чл. 194, ал. 4 от ТЗ е изключило правото на акционерите да придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала преди увеличението.

Увеличаването на капитала на дружеството ще се счита за успешно, в случай че са записани и заплатени минимум 1 409 210 броя нови акции. В този случай,  капиталът на „ПФК ЦСКА” АД ще се увеличи до размера на записаните и заплатени акции. Всички издадени от „ПФК ЦСКА“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

2. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани.Всяко лице може да запише най-малко 10 (десет) броя нови акции и най-много 3 000 000 броя нови акции.

3. Начален и краен срок, условия и ред за записване и заплащане на акции

Началният срок за закупуване и заплащане на акциите от временната емисия от увеличението на капитала, е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) календарни дни от датата на обявяване на съобщението за публичното предлагане по чл.92а ЗППЦК и публикацията му в два централни ежедневника - вестник „Труд” и вестник „Преса”. Съобщението за публичното предлагане се публикува и на интернет-страниците на „ПФК ЦСКА” АД и на Инвестиционен посредник „Авал Ин” АД. Ако обявяването и публикацията на съобщението са на различни дати, продажбата на акциите започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата, независимо дали това е датата на обявяването или датата на публикация на съобщението.

Крайният срок на предлагането (закупуването) на акциите от временната емисия от увеличението на капитала е 15 (петнадесет) дни, считано от деня, представляващ началния срок за закупуване на акции. В случай, че крайният срок е неработен ден, то за крайна дата за закупуване се счита първият следващ работен ден.

Конкретните дати на начало и край на предлагането ще бъдат оповестени на интернет-страниците на ПФК ЦСКА АД, ИП Авал Ин АД и БФБ. Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за закупуване на акции.

Увеличението на капитала ще бъде извършено чрез регистрация на временна емисия по реда на чл.57 от Правилника за дейността на Централен депозитар АД. Всеки желаещ да закупи акции на „ПФК ЦСКА” АД подава нареждане за покупка в офиса на „Авал Ин" АД, гр. София, бул. „Тодор Александров" № 73, ет.1. или в офиса на всеки друг инвестиционен посредник - член на „БФБ-София” АД и „Централен депозитар” АД, като едновременно с това заплаща и съответните суми. Списък с инвестиционите посредници може да се намери на интернет страницата на „БФБ- София” АД - http://www.bse-sofia.bg/ и Централен депозитар АД - http://csd-bg.bg/.

В първият ден на търговия с временната емисия акции на пода на БФБ, Първичен пазар, „ПФК ЦСКА” АД подава поръчка „продава” чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД за цялото количество акции от временната емисия по лимитирана цена, равна на емисионната стойност и с валидност „до отмяна”. Всички подадени поръчки за покупки на акции ще се удовлетворяват до размера на поръчката за продажба. В случай, че броят на акциите по подадените поръчки за покупка превишават количеството на предлаганите акции, то удовлетворяването на поръчките за покупка ще се извършва по приоритета „време на въвеждане”. След сключването на сделка за покупка на акции от временната емисия на „ПФК ЦСКА” АД и заплащането им чрез системата за клиринг и сетълмент на Централен депозитар АД, акциите остават блокирани по подсметка при инвестиционния посредник, чийто клиент е купувача до регистрирането на емисията за търговия на регулиран пазар. Сумите от заплащането на акциите ще постъпват по специалната набирателна сметка на „ПФК ЦСКА” АД и не могат да се използват преди вписването на увеличаването на капитала в Търговския регистър.

Подаването на нареждане за покупка на акции от временната емисия става при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, а именно:

Юридическите лица подават нареждане за покупка чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице в съответствие със законовите изисквания и вътрешните процедури на съответния инвестиционен посредник. Към нареждането юридическите лица прилагат: - актуално състояние разпечатано от Търговския регистър към Агенция по вписванията към датата на подаване на заявката, заверено от представляващия юридическото лице с гриф „вярно с оригинала“, подпис и печат.

Чуждестранни юридически лица представят копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ, доказващ съществуването/учредяването на лицето) на съответния чужд език, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват, придружени с превод на тези документи на български език и апостил (легализация); - декларация за действителен собственик до физическо лице съгласно ЗМИП; - документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност; - копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител/ респ. пълномощника на юридическото лице, в случай, че дружеството не е пререгистрирано в Агенция по вписванията;- нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при подаване на нареждане чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Физическите лица подават нареждането лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към нареждането или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника, заверени с гриф „Вярно с оригинала”, изписани собственоръчно и подписано от пълномощника. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представените документи за самоличност. Чуждестранните физически лица представят копие от страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава); националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и копие на страниците на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето, както и превод на тези документи на български език.

Проспектът за публично предлагане на акции на "ПФК ЦСКА" АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да се запознаят с него, както и да получат безплатно копие на хартиен носител, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Емитента „ПФК ЦСКА" АД – гр. София, бул. Драган Цанков” № 3; тел.: (+359) 2 963 42 79; факс: (+359) 2 963 39 02, електронен адрес: www.cska.bg ; електронна поща (e-mail): info@cska.bg; лице за контакт: Владимир Рупов или на адреса на инвестиционния посредник „АВАЛ ИН” АД: гр. София, бул. „Тодор Александров" № 73, ет.1; тел.: (+359) 2 987 33 60, (+359) 2 980 48 25; факс: (+359) 2 986 09 11, електронен адрес: www.aval-in.com ; електронна поща (e-mail): aval.in@ibn.bg;   лице за контакт: Румен Панайотов.

Още по темата
SPORTAL.BG
Спортни новини
Прочетена 15430

Добави коментар ›› Коментари (8)

не не и не
(Гост)
8
отговор
12 март 2014 | 08:38

нямам вяра този Рейтинг: 0 0

КОЛЬО - new
(Гост)
7
отговор
12 март 2014 | 01:24

ТЪПИ КУХОРОГИ, ЯВНО НЕ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ, ЗАЩОТО АКО БЯХТЕ ПРОЧЕЛИ СТАТИЯТА, ЩЯХТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ СЛЕД КАТО СИ КУПИТЕ АКЦИИ И ОМРАЗНИЯТ ВИ ОТБОР ФАЛИРА, ЩЕ СТЕ ПЪРВИ ДА ГО РАЗГРАБВАТЕ, НО СЪЩО ТАКА ЩЕ СПЕЧЕЛИТЕ НЯКОЙ ЛЕВ ВСЕКИ ПЪТ КАТО ВИ БИЕМ !!! ТАКА, ЧЕ ПУСНЕТЕ СИ ЗАЯВЛЕНИЕ И СИ КУПЕТЕ АКЦИИ (НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СПОМЕНАВАТЕ, ЧЕ СТЕ говеда.) И В ДВАТА СЛУЧАЯ МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИТЕ. А ДОКАТО ЧАКАТЕ шматков ДА ПУСНЕ АКЦИИ НА Фе Ка ЕВРОИДИОТ, ЩЕ ВИ ОКАПЯТ РОГЦАТА. АЙДЕ СЪС ЗДРАВЕ !!! Рейтинг: 0 0

Този коментар е твърде голям. Ако искате да го прочетете натиснете тук

армеец
(Гост)
6
отговор
12 март 2014 | 01:25

За бога братя купувайте! На онези от крайния квартал да им се разкаже играта. Рейтинг: 1 1

пирамида
(Гост)
5
отговор
12 март 2014 | 01:25

чудя се,колко трябва да си прос,че да си купиш акции от Томов??? Рейтинг: 0 1

Армеец
(Гост)
4
отговор
11 март 2014 | 13:34

Нямам му доверие на Сашо апашо.Лупи вълка къдено мине след него и трева не никне така че ...... Рейтинг: 0 0


(Гост)
3
отговор
12 март 2014 | 01:25

Лупи ще събере некой лев от тия на херойн и после бегом марш, хахахаха, само така.СЕКТОР Г НА ИГЛА НА ИГЛА Рейтинг: 0 2


(Гост)
2
отговор
11 март 2014 | 13:18

Рейтинг: 0 0

wc akciq
(Гост)
1
отговор
11 март 2014 | 13:32

I guza da si izburshem ne stavat !!! Рейтинг: 0 1

›› новини

›› новини

Монако оцени на 60 млн. сензацията Мбапе
28 февруари 2017 | 02:43
Познато име ще спасява Ла Коруня
28 февруари 2017 | 02:33
Стоичков с ексклузивно интервю с Диего Симеоне, вижте го
Исландски голаджия е най-новата цел на Зенит
28 февруари 2017 | 01:56
Палермо ще има нов собственик, Дзампарини се оттегли
28 февруари 2017 | 01:40
Клоп: Нямаме оправдание, бяхме трагични
28 февруари 2017 | 00:53
Белоти пропусна дузпа, но после спаси Торино във Флоренция (видео)
28 февруари 2017 | 00:08
Реал Мадрид изравни 73-годишен рекорд на Барселона
Потвърдиха продажбата на Милан
27 февруари 2017 | 22:50
Бешикташ взе дербито с Галатасарай и уверено крачи към титлата (видео)
27 февруари 2017 | 22:24

›› Булевард

Григор Димитров дефилира на ревю на Dolce&Gabbana (видео)
26 февруари 2017
Най-добрият ни тенисист Григор Димитров се изяви в представянето на нова колекция на ...
Валери заведе Биляна в Хонконг (снимки) 27 февруари 2017 | 13:15
Никол Шерцингер в блясъка на "Оскарите" 27 февруари 2017 | 12:35
И Шарапова озари "Оскарите" (снимка) 27 февруари 2017 | 13:13

›› Волейбол

Цветан Соколов - блокировач №1 в Италия
27 февруари 2017
За втора поредна година блокировач №1 в Суперлигата на Италия е българин. През 2016 година Виктор Йосифов спечели приза ...
Виктор Йосифов с 4 блокади, Модена удари Пиаченца 27 февруари 2017 | 15:26
Страхотно! Тодор Скримов с 18 точки и MVP за успех на Милано (видео + снимки) 27 февруари 2017 | 13:00
Лубе и Цветан Соколов завършиха редовния сезон в Италия със загуба без значение 27 февруари 2017 | 08:00

›› Баскетбол

Филип Виденов: Не виждам как Лукойл ще стане шампион с тази игра
27 февруари 2017
Филип Виденов се съгласи да говори пред „Тема Спорт” за раздялата си с Лукойл Академик. На 36 години ...
Костов се завърна в игра с гръм и трясък 27 февруари 2017 | 11:32
Треньорът на Барса: Загубихме спечелен мач 27 февруари 2017 | 15:09
Берое се изгаври със Септември, постигна 88 точки разлика в един мач 26 февруари 2017 | 18:22
							
						

›› Live Scores

Всички мачове

Вчера нямаше "припознавачи" и "авиатори" - имаше ... 12 януари 2017
Волейболният герой Сашо Попов обедини феновете на "червените"Вчера се случи нещо велико. Волейболният отбор на ЦСКА се завърна по отличен начин в европейските клубни турнири, след като момчетата на треньора Александър ...
Спас Русев потвърди за оттеглянето, разкри на ... 24 февруари 2017
Спас Русев отговори на въпросите на вестник "24 часа" преди за излети за Лондон. Той обяви, че се оттегля от Левски и изтъкна, че няма място там, " където проблемите се решават със събличане на фланелки и нахлуване ...

Левски | Литекс | "А" Група | "Б" Групи | Национални отбори по футбол | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Класиране

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
ЕВРО2016 | Мобилни телефони | Бизнес новини | Лайфстайл | Woman.bg | Men Only | Новини | Shopping.bg Мобилен Портал